Anthonie van Borssom

Pays-Bas, v. 1630-1677
Nom
Anthonie van Borssom
Pays-Bas: Amsterdam
v. 1630
Nationalité
Pays-Bas
Décédé
Pays-Bas: Amsterdam
1677-03-19