Charles Herrmann-Léon

France, 1838-1908
Nom
Charles Herrmann-Léon
France: Le Havre
1838-07-22
Nationalité
France
Décédé
France: Paris
1908-01-01