Eduardo Paolozzi

Grande-Bretagne, 1924-2005
Nom
Eduardo Paolozzi
Royaume-Uni (Écosse): Leith
1924-03-07
Nationalité
Grande-Bretagne
Décédé
Royaume-Uni (Angleterre): Londres
2005-04-22