Frederic Leighton

Grande-Bretagne, 1830-1896
Nom
Frederic Leighton
Royaume-Uni (Angleterre): Yorkshire, Scarborough
1830-12-03
Nationalité
Grande-Bretagne
Décédé
Royaume-Uni (Angleterre): Londres
1896-01-25