Henry Singleton

Grande-Bretagne, 1766-1839
Nom
Henry Singleton
Royaume-Uni (Angleterre): Londres
1766-10-19
Nationalité
Grande-Bretagne
Décédé
Royaume-Uni (Angleterre): Londres
1839-09-15