Joshua Reynolds

Grande-Bretagne, 1723-1792
Nom
Joshua Reynolds
Royaume-Uni (Angleterre): Londres
1723-07-16
Nationalité
Grande-Bretagne
Décédé
Royaume-Uni (Angleterre): Londres
1792-02-23