Richard Phelps

Grande-Bretagne, v. 1718-1785
Nom
Richard Phelps
Royaume-Uni (Angleterre): Somerset, Porlock
v. 1718
Nationalité
Grande-Bretagne
Décédé
Royaume-Uni (Angleterre): Somerset, Porlock
1785