Yvo Samgushak

né en 1942, vit à Rankin Inlet (Nunavut)